Over ons

Vereniging

De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in de breedste zin van het woord in Nederland te stimuleren en te bevorderen vanuit een veelheid van disciplines: medici, diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici als fysiotherapeuten en verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden.
Zij beoogt verenigingen, beroepsgroepen, commissies, historici en belangstellenden op het gebied van medische geschiedenis samen te brengen. Zij tracht haar doelstelling te realiseren door te faciliteren en te verbinden. Kernactiviteiten zijn het verstrekken van informatie en het vergroten van bekendheid van organisaties op het gebied van medische geschiedenis en hun activiteiten door kennis te geven van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en evenementen met behulp van haar website en door nieuwsbrieven.

Missie en visie

De NVMG is een vereniging die leden van informatie voorziet op het gebied van de medische geschiedenis om de bekendheid en de toegankelijkheid van het vakgebied te bevorderen. Zij wil in goede harmonie een verbindende en ondersteunende rol vervullen met en tussen alle verschillende gremia op het gebied van de medische geschiedenis.
De NVMG is een vereniging voor iedereen, die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis en erfgoed, professioneel en als liefhebberij. Dit geldt voor zowel het individu als voor de organisaties die zich bezighouden met medische geschiedenis en haar erfgoed.

Lees meer In de visie van de NVMG behoren geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de gezondheidszorg, de medisch-maatschappelijke geschiedenis, de geschiedenis van de verpleegkunde, de farmacie, de fysiotherapie, verloskunde, tandheelkunde en de geschiedenis van de medische wetenschap als ook de geschiedenis van de veterinaire geneeskunde binnen het brede en moderne concept van de discipline medische geschiedenis en haar erfgoed.
De NVMG wil de samenwerking tussen de verschillende gremia entameren en hun activiteiten zichtbaar en toegankelijk maken om de bekendheid èn de ontwikkeling van het vakgebied verder te stimuleren.

Doelstellingen

De NVMG beoogt een overkoepelend informatie platform te zijn voor organisaties en individuen die zich bezighouden met dan wel geïnteresseerd zijn in de medische geschiedenis en haar erfgoed.

 • De NVMG verstrekt informatie en ontsluit informatie via haar website en door nieuwsbrieven over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de medische geschiedenis.
 • De NVMG onderhoudt contacten met de diverse organisaties op het gebied van de medische geschiedenis
 • De NVMG verbindt en enthousiasmeert haar leden, evenals de verschillende gremia die op het gebied van medische geschiedenis actief zijn.
 • De NVMG bevordert de belangstelling voor de medische geschiedenis.
 • De NVMG wil de goede omgang met en goed beheer van medisch erfgoed bevorderen en ondersteunen.

Algemene informatie

Huishoudelijk Reglement NVMG
Beleidsplan NVMG 2021-2024

In 2011 schreven de zittende hoogleraren medische geschiedenis E.S. Houwaart, M.J. van Lieburg, F.G. Huisman en H. Beukers gezamenlijk de notitie Het vakgebied medische geschiedenis: waardevol, leerzaam en noodzakelijk. Uitgaande van dit document is in 2014 een visiedocument gepresenteerd, waarin wordt beschreven hoe in Nederland het best aan de versterking van het onderwijs en onderzoek in de medische geschiedenis kan worden bijgedragen, in het bijzonder aan de UMC’s.

Bestuur

Het bestuur van de NVMG is samen met de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en het uitvoeren van de taken van de vereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Petrie Roobol
 • Marten van Wijhe
 • Anton Wijer
 • Kees Graamans
 • Eric Prins
 • Gert Prins

Bestuursfuncties

Em.prof.dr. Petrie (F.) Roodbol, voorzitter
Dr. Marten (M.) van Wijhe, secretaris
Dr. Anton (A.) de Wijer, penningmeester
Em.prof.dr. Kees (K.) Graamans, bestuurslid
Gert (G.) Prins , bestuurslid, webredactie
Eric (M.E.F.) Prins, bestuurslid, webredactie

Galerij

Zie voor de bestuursleden en medewerkers sinds de oprichting (2013) de NVMG-Galerij.

Partners

De NVMG onderhoudt samenwerking met een viertal directe partnerorganisaties.


 • Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

  Zie de partner-website van het TMGN.

 • Stichting Historia Medicinae
  De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen.

 • Dutch academic Network for Medical History: History, Health and Healing
  De doelstellingen van het HHH-netwerk zijn het bevorderen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs op het gebied van de medische geschiedenis, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische geschiedenis en het versterken van de academische positie van de discipline medische geschiedenis.

 • Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)
  De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal en maakt deze toegankelijk. Dit draagt bij aan de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde.

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Hieronder volgt de privacyverklaring van de NVMG.

Privacyverklaring
 1. De NVMG verzamelt van de leden de volgende gegevens: Naam, Adres, Woonplaats, E-mailadres, Telefoonnummer, Geboortedatum, Beroep/specialisatie/expertise. Deze gegevens worden verzameld omdat dit nodig is om enerzijds de leden te informeren en te kunnen bereiken (in verband met activiteiten, de nieuwsbrief versturen, contributie innen), anderzijds om beleid te maken (hebben we genoeg aanwas van jongeren, welke interesses hebben de leden, welke expertise hebben we onder de leden, wat is de geografische spreiding).
 2. De ledenlijst met alle gegevens is alleen in te zien door de verenigingsfunctionarissen die deze gegevens nodig hebben, zoals de penningmeester, de secretaris en de door het bestuur gemachtigde medewerker(s) van de ledenadministratie. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na afzonderlijke en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 3. Het streven is dat de ledenlijst – met alle onder 1 beschreven gegevens, maar exclusief geboortedata – voor de leden is te raadplegen op een besloten gedeelte van de website van de NVMG. Leden krijgen dan toegang tot dat besloten gedeelte via een account met (regelmatig wisselend) wachtwoord. Het besluit om het inzien van de ledenlijst door andere leden van de NVMG mogelijk te maken is genomen op verzoek van de leden tijdens de ledenvergadering. Het doel daarvan is dat leden contact met elkaar kunnen opnemen als zij bijvoorbeeld willen carpoolen naar een activiteit, in contact komen met medeleden in eigen stad of streek met wie zij de belangstelling voor medische geschiedenis delen, of als zij een medelid met een bepaalde specifieke expertise zoeken. Als leden in contact willen komen met één of meerdere medeleden, dan kunnen zij dat aangeven bij het secretariaat. Het secretariaat stuurt dan het verzoek tot contact door naar de desbetreffende perso(o)n(en).
 4. De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de ledenlijst is opgeslagen, is goed beveiligd (met anti-virussoftware en wachtwoorden). Ook de e-mailadressen van de NVMG en die door functionarissen van de NVMG worden gebruikt zijn goed beveiligd met wachtwoorden. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die computer en de desbetreffende functionarissen. Bij een datalek (bijvoorbeeld een zoekgraakte USB stick of een gestolen of gehackte computer) is er meldplicht bij de autoriteit persoonsgegevens.
 5. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van de NVMG is. Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd als/zodra het desbetreffende lid aan alle financiële verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten) heeft voldaan.
 6. Alle leden van de NVMG kunnen inzage krijgen in de gegevens die de NVMG van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.Om lid van de NVMG te kunnen zijn en blijven moet de NVMG echter minimaal beschikken over naam, adres, woonplaats en e-mailadres (of telefoonnummer als het desbetreffende lid geen e-mailadres heeft).
 7. Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van de NVMG. Hiervoor dienen zij op het aanmeldformulier een hokje aan te kruisen, of in een e-mail expliciet toestemming voor de vastlegging van de gegevens moeten geven.
 8. Alle huidige leden (v.a. mei 2018) zal expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 7) worden gevraagd, via e-mail of via post (voor de leden zonder e- mailadres).

Cookieverklaring

Deze website plaatst privacyvriendelijke cookies van X en Google Analytics.

Illustratieverantwoording

De NVMG heeft getracht alle rechthebbenden van illustraties te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat rechten niet zijn gehonoreerd, dan kunnen zij contact opnemen met de webredacteur van de NVMG op mailadres info@nvmg.nl.